mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Улсын төсвийн хөрөнгөөр геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн анхааралд

  Улсын төсвийн хөрөнгөөр геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн анхааралд

  2019 онд хэвлэгдэн гарсан “1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг хийх зааварын, тавих шаардлагад оруулах нэмэлт өөрчлөлт” геологийн зураглалын ажилд зориулсан гарын авлагын 7 дугаар зүйлын 5 дахь хэсэг нь буюу ашигт малтмалын зурагт тусгагдах агуулгын доод хязгаарыг заасан хүснэгтийг УУХҮ-ийн Сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/236 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгээс оруулаагүй тул зааварт ашиглахгүй байхыг мэдэгдье.

   

  Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга С.Батмөнх