mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Үнэ тариф

  Ном, тайлан баримт бичиг

  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологийн судалгааны бүх үе шатны ажлын тайлангаас хуулбар хийх:

  А4 Хүснэгт
  1-50 хуудас 50-дээш 1 хуудас
  1000 ₮ 2000 ₮ 1500 ₮

  Хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн судалгааны ажлын тайлангаас тусгай зөвшөөрлийн дагуу хуулбар хийх:

  А4 Хүснэгт
  1-50 хуудас 50-дээш 1 хуудас
  1000 ₮ 2000 ₮ 1500 ₮

  Улсын нөөц баталсан даргын тушаал, протокол, ЭБМЗ-ийн дүгнэлт:

  А4
  1 хуудас 5000 ₮

  Файлаар илгээх болон CD-нд бичих

  1 хуудас 2000 ₮

  Зургаас хуулбар олгох

  Тайлангийн бүх төрлийн зургаас хуулбар хийх:

  А4 А3
  1000 ₮ 1500 ₮

  Байр зүйн 1:500000, 1:200000-ны масштабын зургаас хуулбар хийх

  1 лист 2000 ₮

  Бусад зургаас хуулбар хийх

  А4 А3
  2000 ₮ 2500 ₮

  Шинээр олгох хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайн зураг хэвлэх

  А4 Зураг
  2000 ₮

  Хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаах болон шилжүүлэх талбайн зураг хэвлэх

  А4 Зураг
  2000 ₮

  Зураг скайнердаж, файлаар олгох, өнгөтөөр хэвлэх

  Геологийн бүх төрлийн судалгааны зураг скайнердах

  А4 А3 А2-А0
  10000 ₮ 15000 ₮ 30000 ₮

  Сансарын зураг скайнердах

  А4 А3 А2-А0
  10000 ₮ 15000 ₮ 30000 ₮

  Байр зүйн зураг скайнердах, хэвлэх

  1 лист 10000 ₮

  Геологийн бүх төрлийн судалгааны /картграмм/ зураг скайнердаж CD-д бичих

  А4 А3 А2-А0
  5000 ₮ 10000 ₮ 30000 ₮