70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Г.Сэрсмаа (Ph.D)

  Г.Сэрсмаа (Ph.D)

  Нэр: Г.Сэрсмаа

  Албан тушаал: ШУТИС-ийн ГУУС, Геологи-гидрогеологийн салбарт Дэд профессор

  Эрдмийн цол: дэд профессор (Ph.D)

  Албан тушаалын нэр: Монголын стратиграфийн комиссын гишүүн

  Хариуцсан чиглэл: Кембри, Ордовик, Девон

  Мэргэжил: Палеонтологич-давхаргазүйч

  Цахилгаан шуудан:  sers@must.edu.mn

  Оффис: 

  Ажлын утас:

  БОЛОВСРОЛ:

  • Политехникийн дээд сургуулийг эрэл зураглалын инженер, биостратиграфич мэргэжлээр бакалавр
  • Техникийн Их сургуульд, биостратиграфич мэргэжлээр магистр
  • Шинжлэх Ухаан Технологийн Их сургуульд, Геологийн ухааны боловсролын доктор
  • Докторын судалгааны сэдэв: “Өмнөд Монголын Бортээг, Улааншанд зүсэлтүүдийн табулят шүр ба силур-девоны хил зааг”.
  АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

  • ШУТИС-ийн ГУУС, Геологи-гидрогеологийн салбарт 1991 оноос одоо хүртэл
  • Заадаг хичээл: Палеонтологи, Түүхэн геологи, Стратиграфи, Седиментологи-стратиграфи, Монголын геологи
  Мэргэжлийн цол:

  Монгол улсын зөвлөх инженер   

  Судалгааны чиглэл: 

  Геологи, Палеонтологи,  Монголын палеозойн хурдсын стратиграфи