70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Л.Уранбилэг (Ph.D)

  Л.Уранбилэг (Ph.D)

  Нэр: Л.Уранбилэг

  Албан тушаал: ШУА-ийн Палеонтологийн хүрээлэн, Давхаргазүй, шатах ашигт малтмал

  Зэрэг дэв: доктор (Ph.D)

  Албан тушаалын нэр: Монголын стратиграфийн комиссын гишүүн

  Хариуцсан чиглэл: Перм, Триас

  Мэргэжил: Палеонтологич-давхаргазүйч

  Цахилгаан шуудан:  

  Оффис: 

  Ажлын утас:

  БОЛОВСРОЛ:

  • Доктор (PhD). 2001-онОХУ-ын ШУА-ийн Москва хот дахь  Геологийн хүрээлэн, “Геологи-минералогийн ухааны доктор  (Ph.D),
  • Бакалавр. 1985 он. М. В. Ломоносовын нэрэмжит  Москвагийн улсын их сургуулийн Геологийн факультетын Палеонтологийн тэнхим
  АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

  • Геологийн зураглалын 1:200000, 1:50000-ын масштабын зураг зохиох ажлын хүрээнд нутаг дэвсгэрийн янз бүрийн хэсгээс илэрсэн эртний ургамал, хурдас чулуулгийн нас огтоох давхаргазүйн судалгааны ажлыг гүйцэтгэсээр ирсэн.
  • Тавантолгой, Эрдэнэ-булаг, Ямаан-ус, Ноён зэрэг орд, илрэлүүдийн судалгаанд тулгуурлан Өмнөд Монголын пермийн нүүрсний сав газрын  давхаргазүйн нарийвчилсан схемийг боловсруулсан (Л. Уранбилэг 2001а; 2020). Энэхүү ангилалд Өмнөд Монголын пермийн нүүрсний голлох үе давхаргуудыг үүсгэгч бүлэг ургамлуудыг тогтоосон нь нүүрс хуримтлалын цаг хугацаа, талбайн тархалтын зарим зүй тогтлыг илрүүлэх онолын үндэслэл нь болж цаашид онол-практикийн ажлуудад ашиглагдах боломжтой.
  • Энэ чиглэлийн судалгааг дээр дурьдсан орд газруудаас гадна Нарийн-сухайт, Нүүрст хотгор зэрэг томоохон ордуудын хэмжээнд эхлүүлсэн ба цаашид судалгааг гүнзгийрүүлэх зорилттой.
  • Геологийн салбарын мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажилласаар ирсэн.
  • 2001 онд “Фитостратиграфия и флора верхнепермских угленосных отложений Южной Монголии //Өмнөд Монголын хожуу пермийн нүүрстэй хурдсын эртний ургамал, давхаргазүй (Тавантолгой, Ноён, Эрдэнэ-булаг, Ямаан-ус)” сэдвээр ОХУ-ын ШУА-ийн Геологийн хүрээлэнд Геологи-минералогийн ухааны докторын (Ph.D.) зэрэг хамгаалсан.
  Өмнө нь гүйцэтгэж байсан ижил төрлийн зөвлөх үйлчилгээнд хариуцаж байсан ажлын жагсаалт /сүүлийн 5 жилийнхээр/

  • 2016-2018 Гүйцэтгэгч  “Говийн бүсийн геологийн сонирхолтой тогтоц, тулгуур зүсэлтүүд, түүний хамгаалалт”
  • 2017-2019 Гүйцэтгэгч “Монгол орны эртний тэнгис, нуур ус, эх газрын амьтан, ургамал (ангилалзүй, палеоэкологи, шат дараалсан хөгжил)
  • 2019-2021 Гүйцэтгэгч “Exceptionally well-preserved fossil plant from the Late Jurassic and Early Cretaceous of Mongolia and China”, Монгол-Америкийн
  • 2020-2022 Төслийн удирдагч “Монгол орны мезозойн эртний ургамал ба нэн эртний бактери, тэдгээрийн палеоэкологи, геомикробиологийн онцлог, биостратиграфи”
  ХЭВЛҮҮЛСЭН БҮТЭЭЛ (ТҮҮВЭР):

  • Нийт 70 гаруй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж хэвлүүлсэн ба 5 ном, гарын авлагын хамтран зохиогчоор оролцсон.
  • 2020 онд олон жилийн судалгааны үр дүнгээр:
  • Уранбилэг Лувсанцэдэн. 2020. Фитостратиграфия и флора средне-верхнепермских угленосных отложений Южной Монголии //Москва, изд.-во ПИН РАН, Тр.-ды СРМПЭ, Вып. №49, 143с. “Нэг сэдэвт бүтээл (монографи)” хэвлүүлсэн.