mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Үндсэн үйл ажиллагаа

  3. Эрдэс баялгийн судалгааны ажил, үр дүн

  Ашигт малтмалын тухай хууль, 11¹ Үндэсний геологийн албаны чиг үүрэг: 11¹.1.2.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтол, минерагений судалгаа хийж, эрдэс баялгийн хэтийн төлөвийн үнэлгээ өгөх;

  2014-2020
  1:50 000-ны масштабын Геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлуудын эрдэс баялагтай холбоо бүхий үр дүн

  Эрдэс баялгийн судалгаатай холбоотой бусад сэдэвчилсэн
  судалгаанууд:

  • 2006 Баруун Монголын “цагаан алтны бүлгийн болон ховор элементийн эрдэсжилт, нөөц баялгийн региональ үнэлгээ” 
  • 2013 Хойд, Төв, зүүн Азийн геологийн гурван хэмжээст стрүктүр ба металлогени” 1:1000000-ны масштабтай Алтайн ба Монгол Агнуурын атираат бүсүүдийн геологи, тектоник, металлогений зураг зохиох ажил
  • 2015 Монгол орны газрын ховор элементийн металлогени, түүний хэтийн төлөвийн судалгаа
  • 2016 “Хойд, Төв зүүн Азийн гүний геологийн процесс ба металлоген” төслийн 3 дугаар үе шат
  • 2017  Монгол орны нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд АСТЕР төрлийн 14 сувгийн тоон утга бүхий сансарын зураг ашиглан нэгдсэн боловсруулалт хийх, 3 хэмжээст гадаргын загвар зохиох, тайлалт хийх, ашигт малтмалын хувирлын зураг зохиох, хэтийн төлвийг тогтоох, тоон мэдээлэл үүсгэх, суурийг бэлтгэх сэдэвчилсэн судалгааны ажил 
  • 2020 Ашигт малтмалын төрөлжсөн судалгаанд сансрын зураг ашиглан тайлал хийх судалгааны ажил

  Хүчин төгөлдөр буй тусгай зөвшөөрөл /2014 оноос хойш улсын төсвөөр хэрэгжсэн төслийн талбайтай давхацсан/ – 39.

  Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлын хувьд:

  Геологийн судалгааны өнөөгийн түвшин

  2005-2020 онуудад Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн геологийн судалгааны ажлын хэмжээ

  Ашигт малтмалын тухай хууль, 11¹ Үндэсний геологийн албаны чиг үүрэг:
  11¹ .1.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр геологи, геофизик, геохими, гидрогеологи, геоэкологийн зураглал, судалгаа, шинжилгээ хийх;

  1:50 000 Геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын хүрээнд:

  • 1327,6 ш байр зүйн хавтгайд:
   • геологийн зураг
   • ашигт малтмал, түүний зүй тогтолын зураг
   • ашигт малтмалын хэтийн төлөвийн зураг
   • геохими, эрдэсийн /олон арван мянган гажигт, тэмдэгт цэг, сарнилын хүрээ/ үр дүнгийн зураг
   • 1:100000,1:200000 -ны масштабтай тектоник, геоморфологи, гидрогеологи, геоэкологи, дөрөвдөгчийн зургууд дагалдах тайлбар, тайлангийн хамт зохиогдсон.

  1:200 000-ны масштабын улсын геологийн нэгтгэл зураг зохиох ажлын хүрээнд:

  • ашигт малтмалын зураг, тайлбар бичиг, мэдээллийн сан хөгжүүлэлт,
  • Геологи, тектоник, геоморфологи, дөрөвдөгчийн зураг, тайлбар бичиг, мэдээллийн сан тайлбар бичиг, мэдээллийн сангийн хамт;
  • Лабораторийн үр дүн, мэдээллийн сан зэрэг зохиогдож байна.

  ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЭДИЙН ЗАСАГ

  Ашигт малтмалын тухай хууль, 11I Үндэсний геологийн албаны чиг үүрэг: 11I.1.2.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтол, минерагений судалгаа хийж, эрдэс баялгийн хэтийн төлөвийн үнэлгээ өгөх;

  1:50 000-ний геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил:
  Хэрэгжиж буй төслийн тоо

  Төслийн тоо

  Газрын хэвлийн тухай, Ашигт малтмалын тухай болон бусад хууль, тэдгээрийг дагалдах журмууд, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын бодлогын удирдамжийг хэрэгжүүлнэ.

  1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих судалгаа
  Нутаг дэвсгэрийн геологи, геофизик, геохими, гидрогеологи, геоэкологи, геотехникийн зэрэг зураглал, судалгаа, шинжилгээний ажлыг үе шаттай төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хангуулах, нэгдсэн арга аргачлалаар удирдах;

  2. Ашигт малтмал, минерагени Ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтол, минерагений суурь судалгаа хийж, эрдэс баялгийн хэтийн төлвийн үнэлгээ өгөх, улс орны эрдэс баялгийн нөөцийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн ашигт малтмалын эрлийн болон хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татахуйц бүс, зангилгаа, талбайг ялгах ажлыг зохион байгуулах;

  3. Төлөвлөлт, хяналт – Геологийн бүхий л төрлийн ажлуудын төлөвлөлт, төслийг аж ахуйн нэгж, байгууллагаар гүйцэтгүүлж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж, үр дүнг хүлээн авах; – УИХ, Засгийн газар, Төрийн захиргааны төв байгууллагад геологийн судалгааны бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх;

  4. Геологи-эрдэс баялгийн баримтын хадгалалт
  Улсын геологийн фонд, баримтын төвийг гидрогеологи, геофизик, геоэкологи, мөн түүнчлэн ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл ажиллагаа, газрын тосны эрлийн, гэрээлэгчийн хайгуул, ашиглалтын талбайд хийгдсэн мэдээллээр арвижуулан, төрийн захиргааны болон бусад судалгааны байгууллагад үйлчилгээ үзүүлэх;

  5. Геологийн нэгдсэн мэдээллийн сан – Үндэсний геологи, эрдэс баялгийн нэгдсэн мэдээллийн санг баяжуулж, төрөлжсөн байдлаар зурган болон тоон (цахим орчны шаардлагад нийцүүлэн) хэлбэрээр бүрдүүлэх, – Мэдээллийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй боловсруулж, хэрэглэгчдэд шаардлагад нийцсэн үйлчилгээ үзүүлэх;

  6. Ашигт малтмалын нөөцийн тэнцэл Ашигт малтмалын улсын нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, нөөцийн хөдөлгөөнийг бүртгэх, нөөцийн тэнцэл гаргах;

  7. Гадаад орнууд, олон улсын геологийн албад, ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагатай хамтын ажиллагааг хөгжүүлж ажиллана.