2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Үнэ тариф

1.Уншлагын танхимаар ашиглуулах үйлчилгээ:

Д/дМэдээллийн төрөлХэмжих нэгжҮнэ
1.2.3.4.
1.Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн бүх шатны геологийн судалгааны ажлын тайланТайлан12 000
2.Эрэл, эрэл-үнэлгээ, хайгуулын үе шатны ажлын тайланТайлан10 000
3.Гидрогеологи инженер геологи, сэдэвчилсэн судалгааны ажлын тухайТайлан10 000
4.Уулын болон хайгуулын ажлын жилийн тайлан, төлөвлөгөөтэй танилцахТайлан10 000
5.Техник эдийн засгийн үндэслэлтэй танилцахТайлан15 000
6.Хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн судалгааны ажлын тайлантай тусгай зөвшөөрлийн дагуу танилцахТайлан25 000
7.Хээрийн ажлын анхдагч баримт материалтай танилцахАнхдагч25 000
8.Газрын ховор элемент уран, агаарын геофизикийн тайлантай тусгай зөвшөөрлийн дагуу танилцахТайлан20 000
9.Агаарын гэрэл зурагш3 000
10.Байр зүйн зурагш3 500
11.Мэргэжлийн номном1 000
12.Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологийн судалгааны тайлантай ЭША ,багш нар танилцахш8 000
13.Геологи, уул уурхайн чиглэлээр сурч байгаа оюунтан тайлантай танилцахТайлан1 500

2. Архивын баримтаас хуулбар олгох үйлчилгээ

Д/дХуулбар хийх төрөлХэмжих нэгжҮнэ
1.2.3.4.
1.Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологийн судалгааны бүх үе шатны ажлын тайлангаас хуулбар хийхА-42 000
Хүснэгт 2 500
2.Хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн судалгааны ажлын тайлангаас тусгай зөвшөөрлийн дагуу хуулбар хийхА-43 000
3.Улсын нөөц баталсан даргын тушаал, протокол, ЭБМЗ-ийн дүгнэлтА-410 000

3. Зургаас хуулбар олгох үйлчилгээ

Д/дҮйлчилгээний төрөлХэмжих нэгжҮнэ
1.2.3.4.
1Тайлангийн бүх төрлийн зурагА-42 000
А-32 500
2Хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн судалгааны ажлын зурагА-43 000
А-33 500

4.3ураг сканердаж РУР-д бичих өнгөтеөр хэвлэх үйлчилгээ:

Д/дЗургийн төрөлХэмжих нэгжҮнэ
1.2.3.4.
1.Геологийн бүх төрлийн судалгааны зураг сканердаж өнгөтөөр хэвлэхА-415 000
А-320 000
А-2 – А-035 000
2.Байр зүйн зураг хэвлэхХуудас15 000
3.Тайлан CD, DVD-д бичих (PDF)Тайлан600 000