2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

8.4 Төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх нээлттэй мэдээлэл

8.4.12021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
8.4.12022 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
8.4.12023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
8.4.12023-2025 оны төсвийн төсөл
8.4.12023-оны 1-р улирлын төсвийн зарлага
8.4.22021-оны жилийн эцсийн санхүүгийн байдлын тайлан
8.4.22023-оны жилийн эцсийн санхүүгийн байдлын тайлан
8.4.22021-оны жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүнгийн тайлан
8.4.22023-санхүүгийн үр дүнгийн тайлан
8.4.22022-оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
8.4.22023-оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
8.4.32021-оны аудитын дүгнэлт
8.4.32022-оны аудитын тайлан дүгнэлт
2023-оны аудитын дүгнэлт
8.4.4Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээҮзэх
8.4.5Хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн тайлан
8.4.6Таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг
8.4.7Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт
8.4.8Богино хугацаат өр, авлагын тодруулга
8.4.9Шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэлҮзэх
8.4.10Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2023
8.4.10Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2024
8.4.102022-оны Худалдан авах ажиллагааны тайлан
8.4.102023-оны Худалдан авах ажиллагааны тайлан
8.4.10Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлтҮзэх
8.4.10Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаанҮзэх
8.4.11Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт
8.4.11Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт – 2023
8.4.12Мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэлҮзэх
8.4.12мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл – 2023
8.4.26Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа геологийн судалгааны ажлуудҮзэх
8.4.26Хэрэгжүүлж буй геологийн судалгааны төслүүдийн санхүүжилт
8.4.27Мэдээлэл хариуцагчийн захиалгаар хийгдсэн судалгаа шинжилгээний ажил түүний тайлан