mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Хууль эрх зүй

  Заавар журам

  Огноо
  Үр дүнгийн тайланд тавих ерөнхий шаардлага 2019 Татах
  Геологийн тайлан хүлээн авах, бүртгэх, хадгалах, ашиглах журам батлах тухай. 2016 Татах
  Шинжээч томилох тухай журам 2015 Татах
  Нөөцийн ангилал заавар 2015 Татах
  Архивын баримтын улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх журам батлах тухай 2015 Татах

  Зөвлөмж

  Тайлбар Огноо
  1 Гидрогеологийн ажлын заавар 2019 Татах
  2 Геофизикийн ажлын заавар 2018 Татах
  3 1:50000-ны ажлын заавар 2017 Татах
  4 Зөвлөмж 2017 Татах