2024-05-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

8.3 Хүний нөөцийн нээлттэй мэдээлэл

8.3.1Ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл
8.3.2Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам
8.3.3Албан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм
8.3.4Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэх журам
8.3.5Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ
8.3.5Төрийн албан хаагчийн сургалтын болон ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг батлах тухай
8.3.6Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам