mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

    Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

    Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төслүүд

    1:50 000-ны геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үргэлжилж буй төслүүд

    2. Региональ судалгааны ажлууд

    3. Эрдэс баялгийн сэдэвчилсэн судалгааны ажлууд