2024-04-13
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр
Аж ахуй нэгжийн анхааралд

Улсын төсвийн хөрөнгөөр геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн анхааралд

2019 онд хэвлэгдэн гарсан “1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг хийх зааварын, тавих шаардлагад оруулах нэмэлт өөрчлөлт” геологийн зураглалын ажилд зориулсан гарын авлагын 7 дугаар зүйлын 5 дахь хэсэг нь буюу ашигт малтмалын зурагт тусгагдах агуулгын доод хязгаарыг заасан хүснэгтийг УУХҮ-ийн Сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/236 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгээс оруулаагүй тул зааварт ашиглахгүй байхыг мэдэгдье.

 

Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга С.Батмөнх