2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Г.Сэрсмаа (Ph.D)

Кембри, Ордовик, Девон

Нэр: Г.Сэрсмаа

Албан тушаал: ШУТИС-ийн ГУУС, Геологи-гидрогеологийн салбарт Дэд профессор

Эрдмийн цол: дэд профессор (Ph.D)

Албан тушаалын нэр: Монголын стратиграфийн комиссын гишүүн

Хариуцсан чиглэл: Кембри, Ордовик, Девон

Мэргэжил: Палеонтологич-давхаргазүйч

Цахилгаан шуудан:  sers@must.edu.mn

Оффис: 

Ажлын утас:

БОЛОВСРОЛ:

  • Политехникийн дээд сургуулийг эрэл зураглалын инженер, биостратиграфич мэргэжлээр бакалавр
  • Техникийн Их сургуульд, биостратиграфич мэргэжлээр магистр
  • Шинжлэх Ухаан Технологийн Их сургуульд, Геологийн ухааны боловсролын доктор
  • Докторын судалгааны сэдэв: “Өмнөд Монголын Бортээг, Улааншанд зүсэлтүүдийн табулят шүр ба силур-девоны хил зааг”.
АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

  • ШУТИС-ийн ГУУС, Геологи-гидрогеологийн салбарт 1991 оноос одоо хүртэл
  • Заадаг хичээл: Палеонтологи, Түүхэн геологи, Стратиграфи, Седиментологи-стратиграфи, Монголын геологи
Мэргэжлийн цол:

Монгол улсын зөвлөх инженер   

Судалгааны чиглэл: 

Геологи, Палеонтологи,  Монголын палеозойн хурдсын стратиграфи

Б.Уянга (Ph.D)

Урьдкембри, кембри

Л.Уранбилэг (Ph.D)

Перм, Триас

Л.Гэрэлцэцэг (Ph.D)

Палеоген, Неоген