2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Ц.Минжинсор

Нарийн бичгийн дарга

Нэр: Ц.Минжинсор

Албан тушаал: Улсын зургийн редакц

Албан тушаалын нэр: Нарийн бичгийн дарга

Цахилгаан шуудан: ts.minjinsor@ngs.gov.mn

Оффис: 315

Ажлын утас:

Ажлын туршлага :


2001 онд Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын харъяа Геологийн мэдээллийн төвийн УГЗ-200 төслийн Баруун өмнөд монгол группд геологич инженерээр ажиллаж байгаад

2003 оноос тус байгууллагын зургийн хэсэгт геологич инженер, ахлах геологич, зургийн хэсгийн ахлагч,

2010-2016 онд ашигт малтмалын газрын геологийн хэлтэст геомэдээллийн сан хариуцсан геологич инженер,

2016-2020 онд АМГТГ Эрдэс баялгийн мэдээллийн технологийн төвд мэдээллийн сангийн нэгдсэн боловсруулалт хариуцсан ажилтан, ахлах ажилтангаар тус тус ажиллаж байв.

2020-09 сараас ҮГА-нд Гео-мэдээллийн төвийн даргаар ажиллаж байна.

Ажиллах хугацаандаа


  • Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй 1:200,000-ны зураглал, 1:50,000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлуудын үр дүнгийн тайлангийн хавсралт зургууд болон “Монгол Улсын 1:200,000-ны масштабын Улсын геологийн зураг зохиох” төслийн иж бүрдэл зургийг тоон мэдээлэлд оруулан сан үүсгэх ажлын хүрээнд 40 гаран хавтгайн комплекс зургийг тоон хэлбэрт оруулан хэвлэлтэнд бэлтгэсэн байна.
  • “1:200,000-ны болон 1:50,000-ны масштабтай геологийн зургуудын иж бүрдэл зургуудын тоон загварыг бэлтгэх болон бүрдүүлэх аргачилсан заавар”-ыг гаргахад оролцсон.
  • ТӨВ АЗИ БОЛОН ЗЭРГЭЛДЭЭХ НУТГУУДЫН 1:2500000-НЫ МАСШТАБЫН ГЕОЛОГИЙН ЗУРГУУДЫН АТЛАС” олон улсын төслийн Монголын талын компьютерч инженерээр ажиллаж  Монгол орны Геологийн зураг, Тектоникийн зураг, Ашигт малтмалын зураг, Эрчим хүчний түүхий эдийн зургуудыг тоон мэдээлэлд оруулан хийж гүйцэтгэсэн
  • Монгол орны Мезозой-Кайнозойн тектоник болон Монгол орны Мезазой-Кайнозойн ашигт малтмалын зургийг тоон хэлбэрт оруулан хэвлэлтэнд бэлтгэв
  • Монгол орны томоохон ашигт малтмалын орд, илрэлийн байршлын зургийг тоон хэлбэрт оруулан 1:1 000 000-ны масштабтай байрзүйн зурган дээр суурилуулан хэвлэлтэнд бэлтгэж гаргав
  • 2018 онд 1:1000000-ны масштабтай ашигт малтмалын шинэчлэсэн хувилбар болох Металл, металл бус, шатах ашигт малтмал гэсэн төрлүүдийг тоон мэдээлэлд оруулан хэвлэлтэнд бэлтгэв
  • Бүх төрлийн масштабын геологийн зургийг тоон мэдээлэлд оруулах нэгдсэн заавар дээр ажиллаж байна.

Боловсрол:


2001 онд МУИС Шатах ашигт малтмалын геологич мэргэжилээр төгссөн

2019 онд  Монголын геологи, уул уурхайн мэргэжлийн институтэд геологийн зулаглалын чиглэлээр МЭРГЭШСЭН ГЕОЛОГИЧ

Г.Дэжидмаа (Ph.D)

Ерөнхий редактор