2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

2005-2009 - 2005-2009

Нөөцийн баланс:

-11 төрлийн ашигт малтмалаар зохиосон.

-24 үзүүлэлтээр

-656 орд хамрагдсан.