70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

    Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

    2020

    2020 - 2020

    2020.07.09 06/1776 дугаартай албан тоот: “Нөөцийн тэнцлийн талаар авах арга хэмжээ, чиглэл батлах тухай”. Цаашид нөөцийн тэнцэл, хөдөлгөөний тухайд салбарын сайдын гаргасан тушаалын чиглэлийг баримтална.