2024-06-15
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

2020 - 2020

2020.07.09 06/1776 дугаартай албан тоот: “Нөөцийн тэнцлийн талаар авах арга хэмжээ, чиглэл батлах тухай”. Цаашид нөөцийн тэнцэл, хөдөлгөөний тухайд салбарын сайдын гаргасан тушаалын чиглэлийг баримтална.