2024-07-14
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

8.2 Чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал

8.2.1Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилгоүзэх
8.2.1Үйл ажиллагааны стратегийн хөтөлбөр
8.2.1Тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн 2022
Тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн 2023
8.2.2Чиг үүрэгүзэх
8.2.2Бүтэц зохион байгуулалт, хаяг, байршил, харилцах утасны дугаар, шуудангийн хаяг, олон нийттэй харилцах мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаягүзэх
8.2.3Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны тайлан,
8.2.3Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт 2023
8.2.3Үйл ажиллагааны тайлан 2023
8.2.3
Мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж 2021
8.2.3Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны тайлан,
мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж 2022
8.2.3Мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 2023
8.2.3Санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт,дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж 2023
8.2.4Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан
8.2.4Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт
8.2.5Шинэ сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх эхний үе шатны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт үйл ажиллагааны хэрэгжилт 2022 он
8.2.5Монгол улсын хөгжлийн 2022-оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
8.2.5Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хариуцан хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан заалтуудын 2022 оны жилийн гүйцэтгэлийн тайлан /10 арга хэмжээ/
8.2.6Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн актүзэх
8.2.7Албан тушаалын тодорхойлолт, албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр
албаны харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг
үзэх
8.2.7Албан тушааалын тодорхойлолт
8.2.7Албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр
албаны харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг
8.2.82022-оны жилийн эцсийн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан мэдээ
8.2.82023-оны хагас жилийн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан мэдээ
8.2.82024-оны хагас жилийн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан мэдээ
8.2.9Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл
8.2.10Мэдээлэл хариуцагчаас зохион байгуулах олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр
8.2.10Сургалтанд хамрагдсан байдал 2023