2024-07-14
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

2017-2018 - 2017-2018

2017.01.01 өдрийн байдлаар

-Металл, Металл бус, Нүүрс, Газрын тосны нөөцийн баланс зохиогдсон.

2018.05.31 өдөр 2017 оны балансыг ЭБМЗ-өөр хэлэлцэн зөвлөмжтэйгээр хүлээн авах шийдвэр гарсан.

Зөвлөмж гараагүй тул Ашигт малтмалын улсын нөөцийн балансыг 2017.01.01 байдлаар хүлээн авах тушаал гараагүй болно.