70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  2017-2018

  2017-2018 - 2017-2018

  2017.01.01 өдрийн байдлаар

  -Металл, Металл бус, Нүүрс, Газрын тосны нөөцийн баланс зохиогдсон.

  2018.05.31 өдөр 2017 оны балансыг ЭБМЗ-өөр хэлэлцэн зөвлөмжтэйгээр хүлээн авах шийдвэр гарсан.

  Зөвлөмж гараагүй тул Ашигт малтмалын улсын нөөцийн балансыг 2017.01.01 байдлаар хүлээн авах тушаал гараагүй болно.