2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр
Мэдээ

Засгийн газрын “11-11” төвөөс ирсэн санал, хүсэлт

Засгийн газрын ”11-11 төв” 2022 оны 5 дугаар сард улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй судалгааны ажлуудын санхүүжилт олгох асуудлаар 2 гомдлыг хүлээн авч хариу өгч ажилласан.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол болон Засгийн газрын 11-11 төвд ирүүлсэн санал, гомдол, шүүмжлэлийн шийдвэрлэлтийн мэдээг 7 хоног тутам тогтмол Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайдын шуурхайд мэдээлж ажиллаж байна.